Disciplinespecifieke competenties voor de psychopedagogisch werker of consulent

DE PSYCHOPEDAGOGISCH WERKER OF CONSULENT

- Heeft een grondige* kennis van
 • Taal- en spraakontwikkeling
 • Kennis van studie-en beroepskeuzeprocessen en –taken
 • Ontwikkelingspsychologisch model van kiezen
 • Normaalontwikkeling van kinderen (ontwikkelingspsychologie)
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Werkhouding en werktempo
 • Leerproblemen en leerstoornissen
 • Gedragsproblemen- en stoornissen
 • Emotionele problemen en stoornissen
 • Diagnostische besluitvorming inzake L&S, OLB en PSF
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Onderzoeksmethodes (observatie, (correct) gebruik van vragenlijsten, observatieschalen, interviews, diagnostische instrumenten, …) kennen en gericht kunnen inzetten
 • Onderwijswetgeving, onderwijsstructuren en onderwijsaanbod
 • Regelgeving inzake instap/overstap naar/in BuO en GON
 • Vertrouwd met elke wetenschappelijke kaders ( bijv. Leertheoretische principes, systeemdenken,…)
 • Veranderingsprocessen en gedragsverandering
- Heeft een goede** kennis van
 • Statistiek (voor interpretatie van resultaten van onderzoeken)
 • Begeleidingsmethodieken en interventies (vb. consultatieve llnbegeleiding)
 • (regionaal) Netwerk van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
 • Lezen en spelling
 • Leer- en studiemethode
 • Motivatie bij leren
 • Uitstelgedrag bij leren
 • Aandacht en concentratie bij leren
- Heeft een basiskennis*** met betrekking tot
 • Didaktiek en didactische principes
 • psychosomatische klachten
 • Psychomotoriek tot DCD

- Kent de afspraken en de criteria voor verwijzing naar het netwerk, in het bijzonder het
   netwerk van logopedisten, psychomotoor therapeuten, psychologen, psychotherapeuten en verwante diensten  
  (CAR, COT…)

(*grondige kennis: theoretisch-wetenschappelijke kennis, incl. kennis van het
diagnostisch instrumentarium en effectieve begeleidingsmethoden)

(**goede kennis: voornamelijk praktische kennis)

(***basiskennis: kennis van de grote principes)