Disciplinespecifieke competenties voor de maatschappelijk werker

DE MAATSCHAPPELIJK WERKER

- Heeft een grondige* kennis van:
 • achterstands- en achterstellingsmechanismen die bij de priortaire doelgroep kan leiden tot een vergroot risico op een verstoorde onderwijsloopbaan
 • Onderwijsparticipatie: begeleidingsmethodieken, preventiestrategieën en leerlinggebonden acties
 • de afspraken en de criteria voor verwijzing naar het netwerk
 • kennis van het sociaal en ondersteunend netwerk (onderwijsflankerend beleid, tutoring, huiswerkondersteuning, beroep op tolken….):
 • het algemeen én regionaal én crisisnetwerk, cfr gezondheid- en welzijnsdiensten en hulpverlening,
 • onderwijsstructuren en aanbod
 • de onderwijswetgeving: inschrijvingsbeleid, verzet aantekenen bij KR, kennis van tucht – en sanctieprocedures
 • een goed sociaal onderzoek voeren: (oa.) zicht hebben op de factoren en interacties in een gezin
 • Psychosociale thema’s (bv. Pesten, druggebruik, gedragsmoeilijkheden,…)
- Heeft goede** kennis met betrekking tot:
 • de normale en psycho-sociale ontwikkeling en de moeilijkheden die zich daarbij kunnen voordoen.
 • Opvoedingsondersteuning
 • onderwijsloopbaan
 • leerstoornissen of problemen met het leren en studeren
 • kennis van de financiële voorzieningen (Vb: Aanvragen van studiebeurzen en andere financiële tegemoetkomingen, andere mogelijke beurzen, kansenpassen, tegemoetkoming bij mutualiteiten,...)
 • ontwikkelings- en gedragsstoornissen
- Heeft een basiskennis*** met betrekking tot:
 • de fysieke en de psychomotore ontwikkeling
 • leefgewoonten en gezondheidsgedrag
- Is vaardig in het omgaan met kansarmen en maatschappelijk gekwetsten:
 • Ik kan aanklampend werken
 • Ik ben respectvol voor hun leefwereld
 • Ik respecteer het tempo van verandering
- Benadrukt het eigen sociaal engagement en stimuleert anderen hierin:
 • Ik durf uit de CLB cocon breken en zoeken naar manieren, plaatsen maar de kwaliteitsvolle oplossing te vinden is.
 • Ik neem tijd en ruimte op cliëntnabij te werken (vb. via huisbezoeken, bezoeken aan buurthuizen…)
- Heeft oog hebben voor de sociale, economische en culturele context van problemen en neemt deze mee bij het zoeken naar
   oplossingen.(*grondige kennis: theoretisch-wetenschappelijke kennis, incl. kennis van het diagnostisch instrumentarium en effectieve begeleidingsmethoden)
(**goede kennis: voornamelijk praktische kennis)
(***basiskennis: kennis van de grote principes)